REGISTER

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
เนื่องจากมีการบันทึกข้อมูลส่วนตัวหลายรายการ ทางคณะผู้วิจัยจึงขอรับรองความปลอดภัยและป้องกันการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามข้อกำหนด ดังนี้

1. คณะผู้วิจัยขอรับรองว่าข้อมูลส่วนตัวตลอดจนข้อคิดเห็นต่าง ๆ จะไม่ถูกเปิดเผยสู่สาธารณชนไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดก็ตาม
2. ค่าดัชนีชี้วัดความเป็นธรรมทางสังคมจะเป็นการคำนวณและนำเสนอในภาพรวมเท่านั้น ไม่นำเสนอเป็นรายบุคคล ดังนั้นคำตอบของท่านจะถูกป้องกันและจะไม่นำไปสู่การระบุตัวตนของท่านโดยเด็ดขาด
3. หากท่านมีข้อสงสัยอื่น ๆ กรุณาส่งข้อมูลมายัง “ติดต่อ” เพื่อที่คณะผู้วิจัยจะได้ดำเนินการต่อไป

วันที่สัมภาษณ์*

E-mail*

Password*

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อกลับ

วัน/เดือน/ปีเกิด (พ.ศ.)

ที่อยู่ปัจจุบัน

จังหวัด

อำเภอ/เขต

ตำบล/แขวง

หมู่บ้าน/ชุมชน

ช่องทางติดต่อ (เบอร์โทรศัพท์/อีเมล์/facebook/ID line)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

1. เพศ

2. อายุ

3. สถานภาพสมรส

4. เชื้อชาติ

5. ศาสนาที่นับถือ/ความเชื่อ

6. ระดับการศึกษา(สำเร็จการศึกษาสูงสุด)

7. อาชีพหลัก

8. จำนวนสมาชิกในครอบครัว

9. สถานภาพในครอบครัว

10. รายได้ส่วนตัว บาท/เดือน (โดยประมาณ)

11. สถานะการเงินในแต่ล่ะเดือนของท่านเป็นอย่างไร

12. รายได้ครอบครัว บาท/เดือน (โดยประมาณ)

13. สถานะการเงินของครอบครัวท่านเป็นอย่างไรในแต่ล่ะเดือน

14. หนี้สินครัวเรือน

15. ภูมิลำเนาย้ายมาจากที่อื่น

16. สถานภาพในชุมชน

17. พื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่มีลักษณะ

18. ภาษาที่ท่านสื่อสารเป็นประจำ

ส่วนที่ 2 ความเป็นธรรมทางสังคม

1. ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาท่านนึกถึงเหตุการณ์ “ความ (ไม่) เป็นธรรมทางสังคม” อะไรบ้าง ยกตัวอย่างเหตุการณ์นั้น

1) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวท่านเอง

ท่านจัดการกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไร

2) เหตุการณ์ที่ผ่านการรับรู้จากสื่อ/เรื่องอื่น ๆ ในสังคม

2. จงยกตัวอย่างเหตุการณ์/ปัญหาที่สร้างความไม่เป็นธรรมทางสังคมที่ท่านรับรู้และ/หรือประสบด้วยตัวเอง โดยเรียงลำดับความสำคัญ (อันดับ 1-3)

มิติสังคม วัฒนธรรม ภาษา และศาสนา เหตุการณ์/ปัญหา
มิติการเมือง เหตุการณ์/ปัญหา
มิติเศรษฐกิจ ความยากจน และการกระจายทรัพยากร เหตุการณ์/ปัญหา
มิติกระบวนการยุติธรรม เหตุการณ์/ปัญหา
มิติการศึกษา เหตุการณ์/ปัญหา
มิติเพศ เหตุการณ์/ปัญหา
มิติสิ่งแวดล้อม เหตุการณ์/ปัญหา
มิติการบริการด้านสาธารณะ เหตุการณ์/ปัญหา
มิติอื่น ๆ โปรดระบุชื่อมิติ เหตุการณ์/ปัญหา

3. ท่านมองภาพรวมเรื่องความเป็นธรรมทางสังคมไทยอย่างไร

สังคมไทย” วันนี้มี “ความเป็นธรรม” หรือไม่?