โครงการจัดทำดัชนีภาพลักษณ์ความเป็นธรรมในสังคม เป็นโครงการที่มีการดำเนินการต่อเนื่องและต่อยอดจากการศึกษาเดิมภายใต้ “โครงการจัดทำดัชนีภาพลักษณ์ความเป็นธรรมทางสังคม” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปี 2561 จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และงบประมาณบางส่วนจากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นกระบวนการวิจัยที่มุ่งเน้นศึกษาและพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์ความเป็นธรรมในสังคม แต่ในโครงการจัดทำดัชนีภาพลักษณ์ความเป็นธรรมในสังคมครั้งนี้จะเป็นการศึกษาโดยการสร้างระบบความรู้ผ่านเว็บแอพพลิเคชันแบบ Responsive เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามสถานการณ์ความเป็นธรรมในสังคม เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่จะเข้าถึงผู้คนจำนวนมากขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักร่วมกันถึงประเด็นความเป็นธรรมในสังคมที่เกิดขึ้น

   ในการนี้ กระบวนการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันแบบ Responsive จึงเป็นเรื่องที่สอดคล้องเกี่ยวข้องกับการติดตามปรากฏการณ์ความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม ตลอดจนเป็นเรื่องของระบบการส่งเรื่องราวความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้น การศึกษาเรื่องความเป็นธรรมผ่านเว็บแอพพลิเคชันแบบ Responsive จะสามารถนำไปสู่ความรวดเร็วในการรับรู้ข้อมูลและสามารถแจ้งเหตุการณ์เรียกร้องความเป็นธรรมโดยที่ไม่ต้องเดินทาง ถือเป็นการสร้างรูปแบบในการนำเสนอข้อมูลแบบใหม่ ที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการที่สามารถใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา อันเป็นประโยชน์แก่สังคมและหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ต่อไป

โครงการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันแบบ Responsive เพื่อทดลองใช้สำรวจความเป็นธรรมทางสังคมในกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ต่อเนื่อง

หัวหน้าโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์
นักวิจัย อาจารย์ ดร.ธนาธร ทะนานทอง
ผู้จัดการโครงการ นางสาวรุ่งกมล โพธิสมบัติ
นักวิจัยสมทบ นายธีระพงษ์ วงศ์นา
นางสาวอินทราณี ศรีบุญเรือง
ผู้ช่วยนักวิจัยภาคสนาม นางสาวรัตนาภรณ์ ศรแก้วดารา
นางสาวกนกวรรณ อบเชย
นายปรีดา โพธิจันทร์
ผู้ช่วยนักวิจัยและประสานงาน นางสาวสุชาดา โพธิสิงห์
ธุรการโครงการ นายกฤตวัฒน์ โกมลวรวิทยา
ทีมพัฒนาเวบแอพพลิเคชัน นายภูวิช ใช่ภู่พิรัตน์
นายอภิชาติ เกาะดี


คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120